bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ogłoszenie O Zamówieniu Na Usługi Społeczne

Zamawiający:

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

siedziba: ul. Łokietka 7,58-303 Wałbrzych

tel. /fax 74 / 842-42-23

adres strony internetowej:   http://www.bip.schronisko.walbrzych.pl/

e-mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp", o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ust. 1 ustawy Pzp

pn.:

Prowadzenie obsługi weterynaryjnej w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu

Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV:

85200000-1

 1. ZAMAWIAJĄCY

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

siedziba: ul. Łokietka 7,58-303 Wałbrzych

e-mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Pzp o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 ustawy Pzp.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi weterynaryjnej w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w formularzu ofertowym Wykonawcy - załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz projekcie umowy – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień

Główny przedmiot

85200000-1 – Usługi weterynaryjne

- Usługi ochroniarskie

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury, przy czym unieważnienie przed terminem otwarcia ofert może nastąpić bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia procedury po terminie otwarcia ofert Zamawiający poda przyczynę nieudzielenia zamówienia.

 2. Nazwy handlowe podanych leków w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do ogłoszenia powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną, w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w ogłoszeniu nazwy nie sugerują producenta. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej tj. zaoferowanie leków równoważnych farmaceutycznie i terapeutycznie. Równoważność farmaceutyczna określa sytuację, w której porównywane leki zawierają taką samą ilość środka leczniczego w takiej samej postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym normom i które przeznaczone są do podawania taką samą drogą; równoważność farmaceutyczna nie warunkuje równoważności terapeutycznej, gdyż różnice w zakresie substancji uzupełniających i procesu produkcyjnego mogą powodować różnice w rozpuszczeniu oraz biodostępności, a w konsekwencji w działaniu środka farmaceutycznego. Równoważność terapeutyczna - dwa środki są równoważne terapeutycznie, jeżeli są równoważne farmaceutycznie i jeżeli po ich podaniu w takiej samej dawce ich efekty zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa są takie, jak można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badań.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia strony określają na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 1. WYMOGI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. Za Wykonawcę niespełniającego wymogów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia uznany zostanie Wykonawca:

 1. który jest osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:

 1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), dalej „Kodeks karny", lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263),

 2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

 3. skarbowe,

 4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),

 1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 1),

 2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

 3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia wymogi udziału w niniejszym postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

 4. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 5. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 6. który brał udział w przygotowaniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu niniejszego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż poprzez nierozpatrywanie oferty Wykonawcy,

 7. który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

 8. będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 ze zm.),

 9. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia następujące wymogi udziału w niniejszym postępowaniu:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Zamawiający nie określa wymogów udziału w niniejszym zakresie.

 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa wymogów udziału w niniejszym zakresie.

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie określa wymogów udziału w niniejszym zakresie

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania oferty złożonej przez Wykonawcę niespełniającego wymogów udziału w niniejszym postępowaniu.

 2. Uznanie za niespełnienie wymogów udziału w niniejszym postępowaniu następuje:

 1. w przypadkach, o których mowa w pkt 1.1) lit. a)-c) i pkt 1.2), gdy osoba, o której mowa w tych postanowieniach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 1.1) lit. a)-c), jeżeli nie

upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z przesłanek niespełnienia wymogów udziału w niniejszym postępowaniu, chyba że w tym wyroku został określony inny okres,

 1. w przypadkach, o których mowa:

 1. w pkt 1.1) lit. d) i pkt 1.2), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 1.1) lit. d),

 2. w pkt 1.3),

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z przesłanek niespełnienia wymogów udziału w niniejszym postępowaniu, chyba że w tym wyroku został określony inny okres, lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z przesłanek niespełnienia wymogów udziału w niniejszym postępowaniu stała się ostateczna,

 1. w przypadkach, o których mowa w pkt 1.6) i pkt 1.8), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przesłanką niespełnienia wymogów udziału w niniejszym postępowaniu,

 2. w przypadku, o którym mowa w pkt 1.9), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

 3. w przypadku, o którym mowa w pkt 1.10), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

 1. Wykonawca, który zostanie uznany za niespełniającego wymogi niniejszego ogłoszenia, o których mowa w pkt 1.1) i pkt 1.2) oraz pkt 1.4) - pkt 1.8), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

 2. Wykonawca zostanie uznany za spełniającego wymogi niniejszego ogłoszenia, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.

 3. W przypadkach, o których mowa w pkt 1.7), przed uznaniem Wykonawcy za niespełniającego wymogi niniejszego udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania sposób zapewnienia konkurencji.

 4. Ocena spełniania w/w wymogów dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniu wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszego ogłoszenia zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia". Z treści ww. dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w wymogi Wykonawca spełnił.

 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postanowienia niniejszego ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego.

 7. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia wymogi udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać, czy spełnia wymogi udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert spełniających wymogi niniejszego ogłoszenia.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMOGÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Na potrzeby potwierdzenia spełniania wymogów udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert, w formie oryginału, oświadczenie o spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, w formie oryginału, składa każdy z tych Wykonawców lub oświadczenie mogą oni złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z ww. Wykonawców).

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, lub złoży oświadczenie niekompletne, albo oświadczenie zawierać będzie błędy lub budzić będzie wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem uznania oferty jako niespełniającej wymogów niniejszego ogłoszenia.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, za pomocą dowolnych środków, oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w sytuacji, gdy będą budzić wątpliwości.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszego ogłoszenia (również w przypadku ich uzupełnienia w wyniku wezwania), dla których zastrzega się formę pisemną.

 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy oraz tytułem zamówienia określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie powinny być składane na adres: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, ul. Łokietka 7, 58-303 Wałbrzych (sekretariat).

 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres: biuro@schronisko.walbrzych.pl, a faksem na nr 74 / 842-42-23.

 5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego ogłoszenia, w tym zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Informację o zmianie Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP, na której udostępniono niniejsze ogłoszenie, tj. http://www.bip.schronisko.walbrzych.pl/

 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze ogłoszenie, tj. http://www.bip.schronisko.walbrzych.pl/

 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia, a treścią udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 1. w kwestiach formalnych i merytorycznych – Pan Michał Niewiadomski tel. 74 / 842-42-23

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 1. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień, w którym upływa termin składania ofert.

 2. Na prośbę Zamawiającego lub z woli Wykonawcy może nastąpić przedłużenie okresu związania ofertą.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania oferty złożonej przez Wykonawcę, który w odpowiedzi na prośbę Zamawiającego nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą uznana zostanie za niespełniającą wymogów niniejszego ogłoszenia.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.

 4. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

 5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 6. Oferta i załączniki:

 1. oferta musi zawierać:

 1. Formularz oferty", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

 2. oświadczenie, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 niniejszego ogłoszenia,

 3. dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeśli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 2. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana przez osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli - reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

 3. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu.

 4. Każda zapisana strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania.

 5. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania.

 6. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejno.

 7. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem:

Oferta pn:

Prowadzenie obsługi weterynaryjnej w Schronisku dla Zwierząt w Wałbrzychu

postępowanie nr 2/2019

NIE OTWIERAĆ PRZED r. GODZ *

{* - wypełnia Wykonawca)

 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 1. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY" należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem.

 2. Wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie o wycofaniu należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE".

 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie (np. oświadczeniem zawartym w „Formularzu oferty"), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), pod warunkiem jednak, że równocześnie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. oświadczenie powinno być podpisane przez właściwą osobę zgodnie z zasadami reprezentacji.

Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji."

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (np. informacje zawarte w „Formularzu oferty", o których mowa w rozdziale XI pkt 6.2) i 6.3) niniejszego ogłoszenia) lub są jawne na podstawie obowiązujących przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany. Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, o którym mowa w rozdziale XIII niniejszego ogłoszenia, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, ul. Łokietka 7, 58-303 Wałbrzych (sekretariat) do dnia 24.06.2019 r. do godz. 1000.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat w dniu 24.06.2019r. r. o godz.1015. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Następnie Zamawiający otworzy koperty oznaczone słowem „ZMIANA". Opakowania wycofanych ofert nie będą otwierane, natomiast zmiany zostaną dołączone do ofert, których dotyczą.

 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://www.bip.schronisko.walbrzych.pl/ informacje dotyczące:

 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

 3. ceny ofert złożonych w terminie.

 1. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który tą ofertę złożył. Ww. oferta nie będzie brana pod uwagę w procesie wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający nie będzie zwracał ww. oferty - pozostanie ona w dokumentacji postępowania.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cena ofertowa powinna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującą stawką.

 2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił formularz ofertowy zgodnie ze wskazówkami zamawiającego, tzn.: podał ceny jednostkowe (brutto) oraz całkowity koszt przedmiotu zamówienia (brutto). Ceny jednostkowe także należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.

 3. Rozliczenie zadania nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe brutto w PLN zawarte w formularzu ofertowym zgodnie z rzeczywistą ilością wykonanych wizyt w schronisku/usług/godzin/leków.

 4. Podane w formularzu ofertowym ilości wizyt w schronisku/usług/godzin/leków mają charakter szacunkowy, choć zgodny z przewidywanymi prognozami. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości wykonywanych wizyt/usług/godzin/leków. Koszt ich wykonania musi być zgodny z proponowaną ofertą. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu mniejszych ilości wykonywanych wizyt/usług/godzin/leków. Ściśle wiążący jest natomiast termin obowiązywania umowy –24 miesiące od dnia jej podpisania.

 5. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy.

 6. Cena oferty powinna być ceną kompletną i jednoznaczną, obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

 7. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszego ogłoszenia, w szczególności ze wzoru umowy, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

l.p.

Kryterium

Waga ’

1.

Cena za 1 wizytę w schronisku lekarza weterynarii (C1)

30%

2.

Cena za zabiegi indywidualne (C2)

30%

3.

Cena za leki (C3)

30%

4.

Cena za roboczogodzinę nietypowej usługi weterynaryjnej (C4)

10%

 1. Spośród ofert złożonych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i spełniających wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska maksymalną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

O=C1+C2+C3+C4

Gdzie

O –Suma punktów według kryterium oceny ofert

C1 –Ilość punktów w kryterium cena za 1 wizytę w schronisku lekarza weterynarii

C2 –ilość punktów w kryterium cena za zabiegi indywidualne

C3 – ilość punktów w kryterium cena za leki

C4 – ilość punktów w kryterium cena za roboczogodzinę nietypowej usługi weterynaryjnej

 1. Liczba punktów w kryterium „Cena za 1 wizytę w schronisku lekarza weterynarii (C1)"zostanie obliczona na podstawie ceny jednostkowej brutto w zł, wpisanej do formularza ofertowego (część I), za 1 wizytę w schronisku lekarza weterynarii. Liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w tym kryterium zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:

Cmin

C1 = _________ x 30

Cb

gdzie:

C1 - liczba punktów za kryterium „Cena za 1 wizytę w schronisku lekarza weterynarii" przyznanych ocenianej ofercie,

Cb - cena brutto oferty badanej

Cmin - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

 1. Liczba punktów w kryterium „Cena za zabiegi indywidualne (C2)" zostanie obliczona na postawie łącznej wartości brutto w zł, wpisanej do formularz ofertowego, za wszystkie zabiegi typowe wskazane w części II formularza (cena z poz. A w części II cennika). Liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w tym kryterium zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:

Cmin

C2 = _________ x 30

Cb

gdzie:

C2 - liczba punktów za kryterium „Cena za zabiegi indywidualne" przyznanych ocenianej ofercie,

Cb - cena brutto oferty badanej

Cmin - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

 1. Liczba punktów w kryterium „Cena za leki (C3)" zostanie obliczona na postawie łącznej wartości brutto w zł, wpisanej do formularz ofertowego, za wszystkie leki wskazane w części III formularza. Liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w tym kryterium zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:

Cmin

C3 = _________ x 30

Cb

gdzie:

C3 - liczba punktów za kryterium „Cena za leki" przyznanych ocenianej ofercie,

Cb - cena brutto oferty badanej

Cmin - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

 1. Liczba punktów w kryterium „Cena za roboczogodzinę nietypowej usługi weterynaryjnej (C4)" zostanie obliczona na podstawie ceny brutto w zł za 1 roboczogodzinę nietypowej usługi weterynaryjnej, wpisanej do formularza ofertowego w części II (cena z poz. B cennika kolumna 2). Liczba punktów w tym kryterium przyznana ocenianej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:

Cmin

C4 = _________ x 10

Cb

gdzie:

C4 - liczba punktów za kryterium „Cena za roboczogodzinę nietypowej usługi weterynaryjnej" przyznanych ocenianej ofercie,

Cb - cena brutto oferty badanej

Cmin - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

 1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

 2. Jeżeli cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do udzielenia we wskazanym przez siebie terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Niezłożenie przedmiotowych wyjaśnień lub też złożenie wyjaśnień, w których Wykonawca nie wykaże, że oferowana przez niego cena nie jest rażąco niska, skutkować będą zakwalifikowaniem oferty przedmiotowego Wykonawcy jako oferty niespełniającej wymogów niniejszego ogłoszenia.

 3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach, pod rygorem uznania oferty za niezgodną z niniejszym ogłoszeniem.

 4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert.

 5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 6. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert, które spełniają wszystkie wymogi zawarte w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niezgodne z niniejszym ogłoszeniem (z zastrzeżeniem zapisów rozdziału VI i XIII niniejszego ogłoszenia) nie będą brane pod uwagę w procesie wyboru oferty najkorzystniejszej.

 7. Zamawiający przekaże każdemu z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:

 1. nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

 2. nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,

 3. punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 4. informacje dotyczące powodów nieuznania ofert za spełniające wymogi niniejszego ogłoszenia.

 1. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej BIP informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej BIP informację o nieudzieleniu zamówienia.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze - umowę w sprawie niniejszego zamówienia (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,).

 2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym przez Zamawiającego. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

 4. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego realizację.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wzór umowy- znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 1. Wykonawcy, który złożył ofertę, przysługuje możliwość złożenia zażalenia na decyzję Zamawiającego w przedmiocie wyboru oferty najkorzystniejszej w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 2. Zażalenie w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać faxem na nr 74 / 842-42-23 lub e-mailem na następujący adres: biuro@schronisko.walbrzych.pl

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem podwykonawcy lub podwykonawców.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu, ul. Łokietka 7, 58-303 Wałbrzych,

 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iodo@wba.pl, tel. 74 / 842-42-23,

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8,

 • Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej akt B5 (tj. co najmniej 5 lat),

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

 
AKTUALIZACJA:
 
AKTUALIZACJA 2:

Informacja z otwarcia ofert (PDF)
AKTUALIZACJA 3:
Informacja o wyborze oferty i odrzuceniu oferty (PDF)
AKTUALIZACJA 4:
Informacja o podpisaniu umowy (PDF)
 

1 'Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Opublikował: Michał Niewiadomski
Publikacja dnia: 03.07.2019
Podpisał: Michał Niewiadomski
Dokument z dnia: 14.06.2019
Dokument oglądany razy: 1 295